1. Strona głowna
  2. /
  3. Usługi
  4. /
  5. Audyty Projektów

Audyty Projektów

Najczęściej audyt projektu, który jest dofinansowany ze środków UE jest wymagany po przekroczeniu pewnego pułapu dofinansowania (np. 2 mln euro). My jednak proponujemy aby dla własnego bezpieczeństwa częściej korzystać z możliwości przeprowadzenia audytu projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Przeprowadzenie audytu zabezpieczy Państwa projekt przed niewłaściwą realizacją co często może skończyć się koniecznością zwrotu otrzymanej dotacji. Cele audytu mogą być różne w zależności od indywidualnych potrzeb, od fazy danego projektu, czy zasobów i założeń jakie przyjęto w danym projekcie.

Oferujemy różnego rodzaju audyty projektów:

  • Audyt przed rozpoczęciem projektu. Ma on a celu weryfikację założeń projektu względem stanu na dzień rozpoczęcia. Nieraz zdarza się, że projekt jest rozpoczynany kilka lub kilkanaście miesięcy po złożeniu wniosku o dofinansowanie. W takiej sytuacji przyjęte założenie mogą wymagać zmian a sam projekt modyfikacji. Często podpisana umowa o dofinansowanie projektu pozwala na pewien zakres zmian, jeśli są one niezbędne a z naszych doświadczeń wynika, że takie zmiany powinny być przeprowadzone najszybciej jak to jest możliwe. Audyt taki pozwala na weryfikację przyjętych założeń związanych z realizacją projektu i nakreślenie procedur postępowania w zakresie zarządzania projektem.
  • Audyt w trakcie realizacji projektu. Po zrealizowaniu części wydatków w projekcie i rozliczeniu pierwszych wniosków o płatność, powinniśmy upewnić się czy projekt jest prawidłowo wdrażany i czy stosowane procedury są zgodne z umową jaką podpisaliśmy na dofinansowanie naszego wniosku.
  • Audyt na zakończenie projektu. Większość projektów podlega kontroli na zakończenie projektu a przed rozliczeniem wniosku o płatność końcową. Instytucja Zarządzająca danym programem ma obowiązek zweryfikowania dokumentacji związanej z projektem oraz sprawdzenia czy projekt był realizowany zgodnie z Wytycznymi. Jeśli na tym etapie zostaną stwierdzone błędy konsekwencje mogą być poważne, aż do całkowitego zwrotu dotacji wraz z karnymi odsetkami. Aby przygotować Beneficjenta pomocy unijnej do rozliczenia projektu zalecamy przeprowadzenie Audytu przez podmiot zewnętrzny.